Service voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 13-01-2022

Deze Gebruiksvoorwaarden (de “Overeenkomst”) worden aangegaan en zijn van kracht vanaf de datum van uw accountregistratie bij Donorbox (“Ingangsdatum”). Deze Overeenkomst regelt de relatie tussen Donorbox Corporation, een Delaware Corporation, met kantoren gevestigd te Rebel Idealist, 1520 Belle View Blvd #4106, Alexandria, VA 22307, (“Donorbox”, het “Bedrijf”, “wij”, “onze”, of “ons”), en u de accounthouder, gebruiker of licentiehouder (“U” of “Gebruiker) (gezamenlijk de “Partijen”), hetzij als individu of als vertegenwoordiger van een entiteit. De Overeenkomst heeft ook betrekking op uw gebruik van onze website (“Website”) en onze Software as a Service-producten (“Software”), die zijn ontworpen om organisaties in staat te stellen donaties rechtstreeks via hun website of via onze website te accepteren.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken, of door op “accepteren” of “akkoord” te klikken met de Gebruiksvoorwaarden wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld, aanvaardt u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Overeenkomst en ons Privacybeleid , hierin opgenomen door referentie. U erkent en garandeert tevens, indien van toepassing, dat u de bevoegdheid heeft om deze overeenkomst aan te gaan namens en te binden aan de entiteit waarvoor u als geregistreerde gebruiker de Software gaat gebruiken.

Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Deze Website wordt aangeboden en beschikbaar voor gebruikers die 13 jaar of ouder zijn. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract met het bedrijf aan te gaan en dat u voldoet aan alle voorgaande deelnamevereisten. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

 1. Verlening van rechten

  1. Software. Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, verlenen wij u hierbij een beperkt, wereldwijd, niet-exclusief, op vergoedingen gebaseerd, niet-overdraagbaar (behalve zoals uiteengezet in artikel 11.6) recht en licentie, onder onze Intellectuele-eigendomsrechten, om (i) uitsluitend gebruiken in de vorm waarin dergelijke Software door de Donorbox wordt geleverd, en (ii) dergelijke Software uitsluitend gebruiken voor het ontvangen van donaties.
  2. Beperkte rechten van licentiehouder. Uw verkrijging en/of gebruik van de Software verleent u geen eigendomsrechten op de Software, aangezien alle verleende rechten uitsluitend die van een licentienemer zijn onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, waarbij deze rechten alleen worden verleend voor de tijd dat (i) u voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, en (ii) tot de beëindiging van deze Overeenkomst.
  3. Geen andere rechten. Met uitzondering van de beperkte rechten die uitdrukkelijk krachtens deze Overeenkomst worden verleend, draagt noch deze Overeenkomst, noch uw uitoefening van verleende rechten enige andere rechten of licentie over op de Software, Vertrouwelijke Informatie, Documentatie en Merken, ongeacht of dit impliciet, uitsluiting of anderszins is, onder enige Intellectuele eigendomsrechten van Donorbox. Eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd). Wij behouden alle rechten, titels en belangen in en op de Software, Vertrouwelijke Informatie, Documentatie en Merken (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief maar niet beperkt tot alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en op (i) alle patenten en alle ingediende, in behandeling zijnde octrooiaanvragen, met inbegrip van alle heruitgave-, heronderzoek-, afgesplitste, voortzettings- of gedeeltelijke voortzettingsoctrooiaanvragen die nu of hierna worden ingediend (“Octrooirechten”); (ii) alle bedrijfsgeheimen en alle rechten op bedrijfsgeheimen en daaruit voortvloeiende gelijkwaardige rechten; (iii) alle auteurswerken, inclusief alle geregistreerde en niet-geregistreerde auteursrechten; en (iv) alle bedrijfseigen aanduidingen, handelsmerken, handelsnamen, symbolen, logo's en/of merknamen (“Merken”), in elk geval van (i) tot en met (iv) aangezien deze kunnen ontstaan of bestaan onder het gemeen recht, de staat wetgeving, federale wetgeving en wetten van andere landen (gezamenlijk “Intellectuele-eigendomsrechten”).
 2. Betalingen

  1. Transactiekosten. Klanten betalen een platformvergoeding en optionele aanvullende abonnementskosten om de Website te gebruiken. De kosten staan vermeld op de prijspagina .
  2. Belastingen. De kosten die in rekening worden gebracht, omvatten geen buitenlandse, federale, staats- of lokale verkoop-, gebruiks- of andere soortgelijke belastingen, hoe dan ook aangeduid, die worden geheven op de verkoop, licentieverlening, levering of gebruik van de Software. U stemt ermee in om al deze opgelegde belastingen aan Donorbox te betalen of terug te betalen, op voorwaarde echter dat u niet aansprakelijk bent voor belastingen op basis van het netto-inkomen van Donorbox. Wanneer Donorbox wettelijk verplicht is dergelijke belastingen te innen, wordt het juiste bedrag door u betaald, tenzij u Donorbox een geldig belastingvrijstellingscertificaat verstrekt dat is geautoriseerd door de bevoegde belastingautoriteit. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging of intrekking van een dergelijk certificaat, en u zult Donorbox schadeloos stellen voor eventuele belastingen of andere gelden die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van een certificaat dat door de bevoegde belastingdienst als geldig is erkend.
 3. Uw aanvullende verplichtingen

  1. Prestatieverplichtingen. U mag de Software zoals geleverd door Donorbox, en zoals deze op elk moment naar eigen goeddunken kan worden gewijzigd, niet wijzigen, herlabelen of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  2. Boeken en archieven. U stemt ermee in om nauwkeurige boeken en bescheiden bij te houden en bij te houden, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de verificatie van transactiebetalingen op grond van deze Overeenkomst.
  3. Algemene voorwaarden van Kaartverwerker (Stripe). U gaat er te allen tijde mee akkoord dat u zich zult houden aan alle algemene voorwaarden, plichten en verplichtingen die voortvloeien uit of relevant zijn voor uw gebruik van Stripe-services via of met betrekking tot onze Software, waarvan de algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Stripe (voor meer informatie, bezoek Stripe Services Agreement ).
  4. Algemene voorwaarden van kaartverwerker (PayPal). U gaat er te allen tijde mee akkoord dat u zich zult houden aan alle algemene voorwaarden, plichten en verplichtingen die voortvloeien uit of relevant zijn voor uw gebruik van PayPal-services via of met betrekking tot onze Software, waarvan de algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van PayPal (ga voor meer informatie naar Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services ).
 4. Beperkte garantie

  1. Beperkte garantie. Donorbox stemt ermee in om Software te leveren die ervoor zorgt dat u donaties via uw website kunt accepteren. Donorbox heeft geen verplichting om garantiediensten te verlenen als een defect wordt veroorzaakt door een storing in hardware of software die niet van Donorbox is, of door het niet installeren en gebruiken van verplichte bugfixes of andere softwarecode die gratis door Donorbox wordt verstrekt, op voorwaarde dat de relevante defect wordt veroorzaakt door of niet wordt verholpen door het niet installeren ervan, door wijziging van de Software die niet door Donorbox is aangebracht, of door een bedieningsfout of door misbruik van de Software.
  2. Vrijwaring. TENZIJ WORDEN OVEREENGEKOMEN IN EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFT TUSSEN DE PARTIJEN, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, IS DE HIERBOVEN VERLEENDE BEPERKTE GARANTIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, HETZIJ WETTELIJK, VAN TOEPASSING VAN DE WET, OF ANDERSZINS, EN HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, EIGENDOM, NAUWKEURIGHEID EN ALLE GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT GEBRUIK OF HANDEL. DEZE GARANTIE IS UITSLUITEND OP U VAN TOEPASSING EN NIET OP ENIGE DONOR OF ANDERE DERDE PARTIJ. GEEN ENKELE AFSTAND, WIJZIGING OF WIJZIGING VAN DEZE GARANTIE ZAL BINDEND ZIJN VOOR Donorbox, TENZIJ SCHRIFTELIJK ALS EEN AFZONDERLIJKE WIJZIGING HIERVAN EN ONDERTEKEND DOOR EEN UITVOEREND OFFICIER VAN Donorbox.
  3. Garantiebeperkingen voor licentiehouders. U stemt ermee in om Donorbox, haar functionarissen, agenten, werknemers en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met een door u verleende verklaring of garantie.
 5. Voorwaarden en beëindiging

  1. Voorwaarden. Deze Overeenkomst blijft van kracht tijdens uw gebruik van de door Donorbox geleverde Software zoals gedefinieerd in deze overeenkomst. Elke partij kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen. Als u deze Overeenkomst wilt beëindigen, moet u een verzoek sturen naar Donorbox om uw account te sluiten. Donorbox kan deze Overeenkomst beëindigen door uw account te sluiten, waardoor de verwerking van toekomstige donaties wordt verhinderd. Donorbox kan, naar eigen goeddunken, een account opschorten en/of een account laten beoordelen wegens mogelijke schending van de voorwaarden, gerelateerd aan het Donorbox Beleid voor acceptabel gebruik dat u hier kunt vinden .
  2. Beëindiging wegens insolventie. Deze Overeenkomst wordt zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd (i) door instelling door of tegen een van de Partijen van een faillissementsprocedure, welke procedure niet binnen negentig (90) dagen na aanvang ervan wordt afgewezen, of (ii) door een van de Partijen die een cessie doet voor de ten gunste van de schuldeisers, of (iii) bij de ontbinding van een van beide partijen.
  3. Overleving. De bepalingen van Sectie 1.3, 3.1, 3.2, 4.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8, 9, 10, 11, en alle betalingsverplichtingen die vóór de beëindiging zijn aangegaan, blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook.
  4. Geen aansprakelijkheid voor beëindiging. In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst door een van beide Partijen in overeenstemming met een van de bepalingen van deze Overeenkomst, zal geen van beide Partijen jegens de andere aansprakelijk zijn, vanwege een dergelijke beëindiging, voor compensatie, terugbetaling of schadevergoeding vanwege het verlies van toekomstige winsten. of verwachte verkopen, of vanwege uitgaven, inventaris, investeringen, leaseovereenkomsten of verplichtingen in verband met de zaken of goodwill van een van beide partijen. Beëindiging ontslaat geen van beide partijen echter van verplichtingen die vóór de beëindiging waren aangegaan.
  5. Discretie voor beëindiging. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren de Diensten aan een persoon of entiteit aan te bieden. Wij kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw recht om de Services, of een deel daarvan, te gebruiken, beëindigen en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Services of een deel daarvan blokkeren of voorkomen. Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als een plicht jegens, of zorgstandaard met betrekking tot, of enige verplichting of aansprakelijkheid jegens een persoon die geen partij is bij deze Servicevoorwaarden. In het bijzonder wijzen wij alle rechten en belangen van derden af die kunnen voortkomen uit of verband houden met onze rechten die hierin zijn voorbehouden.
 6. Kennisgevingen over intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid

  1. Kennisgevingen over intellectueel eigendom. U stemt ermee in om niet alle eigendomsmerken, legendes en IP-kennisgevingen te verwijderen en te behouden die verschijnen op of worden weergegeven in verband met de Software, documentatie en Vertrouwelijke Informatie die door Donorbox aan u is geleverd, en alle gehele of gedeeltelijke kopieën daarvan.
  2. Vertrouwelijkheid
   1. Vertrouwelijke informatie. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst wordt onder de Vertrouwelijke Informatie van een Partij verstaan: (i) alle informatie die door de ene Partij als vertrouwelijk wordt beschouwd en die duidelijk als “vertrouwelijk” is gemarkeerd voordat deze aan de andere Partij wordt bekendgemaakt, of indien deze mondeling of visueel openbaar wordt gemaakt, worden geïdentificeerd als de vertrouwelijke informatie van de openbaarmakende partij op het moment van openbaarmaking en vervolgens schriftelijk worden samengevat en binnen dertig (30) dagen na een dergelijke mondelinge of visuele openbaarmaking aan de ontvanger worden verstrekt; (ii) alle informatie met betrekking tot of gerelateerd aan de Software, inclusief maar niet beperkt tot de logica, ontwerpen, broncode, productspecificaties, uitvindingen, onderzoek, verbetering, productie en verkoop van de Software (inclusief verkoop, kosten, winsten, prijsmethoden , organisaties, bedrijfs- en productplannen), en (iii) alle andere informatie die een redelijk zakenman zou beschouwen als vertrouwelijke informatie van de andere partij. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (i) algemeen bekend is of wordt zonder enige actie of betrokkenheid van de ontvangende partij; (ii) door de ene Partij openbaar wordt gemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij; (iii) door de ontvangende Partij wordt ontvangen van een derde partij zonder geheimhoudingsverplichting of geheimhoudingsplicht; of (iv) openbaar wordt gemaakt op grond van een gerechtelijk of overheidsbevel, op voorwaarde dat, voor zover dit in overeenstemming is met een dergelijk bevel, de openbaarmakende Partij de andere Partij vooraf voldoende op de hoogte stelt om een dergelijk bevel te betwisten.
   2. Niet-gebruik en niet-openbaarmaking. De Partijen bij deze Overeenkomst komen overeen om volledige vertrouwelijkheid te betrachten met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie, en om alle redelijke inspanningen te leveren om de Vertrouwelijke Informatie (of enig deel daarvan) niet openbaar te maken, of enige derde partij of entiteit toegang te verlenen tot de Vertrouwelijke Informatie (of enig deel daarvan) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. toestemming van de andere partij (behalve dergelijke openbaarmaking of toegang die vereist is om verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen en om ervoor te zorgen dat werknemers of derden die toegang krijgen tot de Vertrouwelijke Informatie, op de hoogte worden gesteld van de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke aard ervan en Het is de Partijen verboden de Vertrouwelijke Informatie te kopiëren, te gebruiken of anderszins openbaar te maken. Zonder het voorgaande te beperken, komen de Partijen overeen om met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie procedures te hanteren die niet minder restrictief zijn dan de strengste procedures die zij gebruikt om haar eigen vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie te beschermen. .
  3. Broncode. U stemt ermee in dat u niet zult proberen, direct of indirect, de code, logica of informatie belichaamd door de Software te decompileren, demonteren, reverse-engineeren of enig ander soortgelijk proces te gebruiken.
 7. Handelsmerken en handelsnamen

  1. Gebruik. Gedurende de Termijn heeft u het recht om de Donorbox-merken te gebruiken om te adverteren en te identificeren dat uw websitedonatieprogramma samen met de Software wordt beheerd. U zult dergelijke Merken gebruiken in overeenstemming met het gebruik door Donorbox in de Software, en u zult dergelijke Merken zoals uiteengezet in de Software of in de gebruikersinterface ervan niet wijzigen of verwijderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Donorbox, naar eigen goeddunken.
  2. Eigendom. Met uitzondering van de beperkte rechten waarin in dit artikel 7 wordt voorzien, verleent niets in deze Overeenkomst u enig recht, titel of belang in de merken van Donorbox. Tijdens de Termijn mag u op geen enkel moment tijdens de Termijn de rechten van Donorbox op en op haar Merken, of de registratie daarvan, betwisten of anderen helpen bij het aanvechten ervan, of proberen handelsmerken, handelsnamen of andere eigendomsaanduidingen te registreren die verwarrend veel op dergelijke Merken lijken. Al het gebruik van de Merken van Donorbox komt uitsluitend toe aan Donorbox, en u draagt hierbij onherroepelijk alle rechten, titels en belangen, indien aanwezig, in dergelijke Merken over aan Donorbox en gaat ermee akkoord om Donorbox redelijke hulp te bieden bij de registratie van de Merken in de rechtsgebieden in waarin uw werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 8. Patenten en vrijwaring van auteursrechten

  1. Beperking van aansprakelijkheid. DONORBOX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIM GEBASEERD OP: (I) DE COMBINATIE, WERKING OF GEBRUIK VAN DE SOFTWARE MET APPARATUUR, APPARATEN OF SOFTWARE DIE NIET DOOR Donorbox IS GELEVERD, GOEDGEKEURD OF GESPECIFICEERD, WAAR EEN DERGELIJKE CLAIM UITSLUITEND VOORTVLOEIT ALS GEVOLG VAN EEN DERGELIJKE COMBINATIE ; (II) ELKE WIJZIGING OF WIJZIGING VAN EEN PRODUCT DAT NIET DOOR DONORBOX IS UITGEVOERD, (III) HET NIET INSTALLEREN VAN VERPLICHTE SOFTWARE-UPDATES EN/OF FIXES OF ANDERE SOFTWARECODE DIE GRATIS AAN U EN/OF UW DONORS WORDT VERSTREKT, OP VOORWAARDE DAT EEN DERGELIJKE CLAIM NIET ZOU ZIJN ZIJN VOORGESCHREVEN MAAR DOOR EEN DERGELIJK NALAAT OM DEZELFDE TE INSTALLEREN, (IV) MISBRUIK VAN DE SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIK NIET IN OVEREENSTEMMING MET HET BEOOGDE DOEL VAN DE SOFTWARE.
  2. Volledige aansprakelijkheid. DIT ARTIKEL 8 OMSCHRIJFT DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DONORBOX, ALSMEDE UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID MET BETREKKING TOT INBREUK OF VERKEERD TOE-EIGENING VAN ENIGE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ, EN DONORBOX HEEFT GEEN AANVULLENDE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ENIGE VERMEENDE OF BEWEZEN INBREUK OF VERDUISTERING.
  3. Kennisgeving van ongeoorloofd gebruik. U stemt ermee in om Donorbox onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodra u enig ongeoorloofd gebruik of inbreuk op de Software of de Intellectuele Eigendomsrechten van Donorbox met betrekking daartoe ontdekt. Donorbox heeft het enige en exclusieve recht om een inbreukprocedure of procedure aan te spannen tegen een inbreukmakende derde partij, en in het geval dat Donorbox een dergelijke actie of procedure start, zult u meewerken en volledige informatie en hulp bieden aan Donorbox (op kosten van Donorbox). ) en zijn raadsman in verband met een dergelijke actie of procedure.
 9. Schadeloosstelling door Licentienemer

  1. Met inachtneming van de vrijwaringsverplichting van Donorbox op grond van artikel 8, zult u, op eigen kosten, elke eis, claim of actie die tegen Donorbox wordt ingediend, verdedigen, of naar eigen keuze, schikken in elke eis, claim of actie die tegen Donorbox wordt ingesteld, voor zover een dergelijke eis, claim of actie gebaseerd is op een aantijgingen van een derde partij op basis van uw handelen of nalaten met betrekking tot deze Overeenkomst of uw gebruik van de Software, en u zult Donorbox vrijwaren van alle kosten, schade en vergoedingen (inclusief advocatenhonoraria) die zijn opgelopen door, afgehandeld voor of toegekend aan Donorbox van een dergelijke bewering. U bent ontheven van de voorgaande vrijwaringsverplichtingen voor zover Donorbox er niet in slaagt (i) u onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van een Claim, (ii) u toe te staan zich te verdedigen tegen, een compromis te sluiten of een dergelijke Claim te schikken of (iii) alle beschikbare informatie te verstrekken en hulp (op uw kosten) die redelijkerwijs noodzakelijk is om u te verdedigen tegen, een compromis te sluiten of een dergelijke claim te schikken. U bent niet aansprakelijk voor eventuele kosten, schade of vergoedingen die Donorbox oploopt in verband met een dergelijke actie of claim, tenzij u hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Donorbox gaat u niet akkoord met een schikking die de belangen van Donorbox zou schaden.
 10. Beperking van aansprakelijkheid

  1. Geen gevolgschade. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID BEIDE PARTIJEN, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS, WERKNEMERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ OF ENIGE DERDE PARTIJ (BEHALVE KRACHTENS ARTIKELEN 8 EN 9) ONDER ENIGE WETTELIJKE OF BIJZONDERE THEORIE, VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLARISCHE OF SPECIALE SCHADE (INCLUSIEF BEDRAGEN VOOR WINSTDERVING, VERVANGENDE GOEDEREN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF BEËINDIGING HIERVAN, ZELFS ALS OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN ONGEACHT HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID OF GARANTIE DIE HIERONDER WORDT GELEVERD. DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP BEDRAGEN WAARVOOR EEN VAN DE PARTIJEN AANSPRAKELIJK IS AAN DE ANDERE PARTIJ KRACHTENS ARTIKEL 4, SECTIE 6, SECTIE 7, OF SECTIE 8 OF 9 (SCHADELOOSSTELLING), OF OP BASIS VAN HET OVERSCHRIJDEN VAN DE TOEPASSING VAN DE HIERONDER VERLEENDE LICENTIES.
  2. Grenswaarde voor monetaire aansprakelijkheid. BEHALVE INDIEN ANDERSZINS BEPAALD, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DONORBOX, HAAR DIENSTVERLENERS EN LEVERANCIERS ONDER OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET ONDERWERP DAARVAN, ONDER ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) , STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERSZINS HET TOTALE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U AAN DONORBOX HEBT BETAALD. DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING, ONGEACHT HET FALEN VAN ENIGE OVEREENGEKOMEN OF ANDERE REMEDIE VOOR HET ESSENTIËLE DOEL DAARVAN.
 11. Algemene bepalingen

  1. Naleving van wetten. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zal elke Partij alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Internal Revenue Code en de Delaware Code, die van tijd tot tijd van toepassing zullen zijn op non-profitorganisaties en de ontvangst van donaties aan dergelijke organisaties in Delaware en de De Verenigde Staten van Amerika.
  2. Toepasselijk recht. Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst die het tegendeel beweert, zijn de wetten van de staat Delaware van toepassing op de uitvoering en constructie van deze Overeenkomst en de interpretatie van de rechten en plichten van de Partijen, zonder verwijzing naar de conflicterende rechtsbeginselen ervan. Elke controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst kan worden voorgelegd aan een van de staats- of federale rechtbanken in het graafschap Arlington, Virginia, aan wiens persoonlijke jurisdictie en locatie elke Partij zich hierbij onherroepelijk onderwerpt.
  3. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst beschrijft de volledige overeenkomst en afspraak tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hierin en voegt alle eerdere discussies tussen hen samen. Geen enkele wijziging of wijziging van deze Overeenkomst, of enige afstand van rechten onder deze Overeenkomst, zal van kracht zijn tenzij schriftelijk ondertekend door beide Partijen.
  4. Mededelingen. Elke kennisgeving die op grond van deze Overeenkomst vereist of toegestaan is, wordt geacht te zijn gegeven wanneer deze wordt afgeleverd (i) met de hand, (ii) per aangetekende of aangetekende post, gefrankeerd, met retourontvangst aangevraagd, op het adres van de andere Partij dat hierboven eerst is vermeld, of naar een ander adres dat een Partij kan aanwijzen door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, niet minder dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de wijziging van een dergelijk adres, (iii) per nachtkoerier, of (iv) per fax met bevestigingsbrief verzonden onder de voorwaarden beschreven in (ii) hierboven.
  5. Overmacht. Met uitzondering van de verplichting om betalingen te doen, zal de niet-nakoming van een van beide Partijen worden verontschuldigd voor zover de nakoming onmogelijk wordt gemaakt door staking, brand, overstroming, terrorisme, overheidshandelingen of -bevelen of -beperkingen, het falen van leveranciers of enige andere reden waarbij het nalaten om nakomen valt buiten de redelijke controle van, en wordt niet veroorzaakt door, de nalatigheid van de niet-presterende Partij.
  6. Niet-toewijsbaarheid en bindend effect. U mag deze Overeenkomst niet aan een derde partij overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Donorbox, en elke poging daartoe in strijd met het voorgaande zal als nietig en zonder effect worden beschouwd; op voorwaarde dat u vrij bent om deze Overeenkomst in zijn geheel over te dragen aan een opvolger die belang heeft bij alle of vrijwel alle activa of zaken die betrekking hebben op het onderwerp hiervan, hetzij door fusie, overname of consolidatie of anderszins. Met inachtneming van het voorgaande zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de Partijen hierbij en hun toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.
  7. Legale uitgaven. De winnende Partij in elke juridische actie die door de ene Partij tegen de andere wordt aangespannen en die voortvloeit uit deze Overeenkomst, heeft, naast eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die zij mogelijk heeft, recht op terugbetaling van haar kosten, met inbegrip van gerechtskosten en redelijke advocatenhonoraria. .
  8. Specifieke prestaties; Voorlopige verlichting. Uw schending van enige verplichting onder Artikel 6 van deze Overeenkomst of met betrekking tot het gebruik, duplicatie, wijziging, overdracht of vertrouwelijkheid van Vertrouwelijke Informatie, documentatie of anderszins geeft Donorbox recht op dwangmaatregelen, specifieke prestaties of andere billijke maatregelen, alles zonder de noodzaak van borgstelling of toezegging. van welke aard dan ook, erkent Licentienemer hierbij specifiek dat de rechtsmiddelen van Donorbox onder dergelijke omstandigheden ontoereikend zouden zijn.
  9. Autorisaties. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst zult u, op eigen kosten, te allen tijde gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alle documenten, registraties, rapporten, licenties, vergunningen en autorisatie van particuliere of overheidsinstanties maken, verkrijgen en van kracht houden. instantie die nodig zijn voor u om uw rechten uit te oefenen en uw verplichtingen hieronder na te komen (“Machtigingen”). Donorbox zal u, op uw kosten, de hulp bieden waar u redelijkerwijs om kunt vragen bij het maken of verkrijgen van dergelijke autorisaties. In het geval dat de afgifte van een Autorisatie afhankelijk is van een wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst die onaanvaardbaar is voor Donorbox, heeft Donorbox het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid of verdere verplichting jegens u.
  10. Onafhankelijke aannemers. De relatie tussen de Partijen, tot stand gebracht door deze Overeenkomst, is die van onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst mag worden uitgelegd als zodanig dat (i) een van de Partijen de macht krijgt om de dagelijkse activiteiten van de andere Partij te sturen en te controleren, (ii) de Partijen aan te merken als partners, joint-venturers, mede-eigenaren of anderszins als deelnemers aan een gezamenlijke of gemeenschappelijke onderneming, of (iii) u in staat te stellen enige verplichting namens Donorbox aan te gaan of aan te gaan, voor welk doel dan ook.
  11. Goedkeuringen en afdwingbaarheid. U verklaart en garandeert hierbij dat er geen Autorisatie of andere toestemming, goedkeuring of autorisatie van of aanwijzing, verklaring of indiening bij een overheidsinstantie vereist is in verband met de geldige uitvoering, levering en uitvoering van deze Overeenkomst. Bovendien verklaart u verder dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om het bedrijf of de entiteit namens wie u de Software verkrijgt, te binden.
  12. Deelbaarheid. Als een voorwaarde, voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst in welke mate dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de Partijen te goeder trouw ernaar streven om in te stemmen met dergelijke wijzigingen die, voor zover mogelijk, de bedoelingen die in deze Overeenkomst zijn uitgedrukt, behouden blijven. Overeenkomst. Als de partijen het niet eens worden over een dergelijke wijziging, wordt een dergelijke ongeldige voorwaarde, voorwaarde of bepaling (of een deel daarvan) gescheiden van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen, die geldig en afdwingbaar blijven voor zover toegestaan door de wet. .
  13. Wijzigingen in deze voorwaarden. Donorbox kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht zodra we ze publiceren, en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de Website. Mocht u niet akkoord gaan met de wijzigingen, dan is uw enige mogelijkheid om het gebruik van de Website en Software onmiddellijk te staken.
 12. Berichtenbeleid

  1. SMS Messaging Service. Donorbox uses SMS Messaging Service for sharing links to campaigns and events. You can opt-in to our services by texting “GIVE” to 801801. You may choose to opt-in to our SMS messaging service at your own discretion, and you may opt-out at any time. We will communicate with you via SMS for the purposes of service alerts and notifications.
  2. Deelnemende vervoerders. Deelnemende providers zijn onder meer AT&T, Boost Mobile, T-Mobile, Metro PCS, Verizon Wireless, Sprint, US Cellular, Nextel en Virgin Mobile. Vervoerders zijn niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-bezorgde berichten. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet afgeleverde berichten.
  3. Datasnelheden. Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. De berichtfrequentie varieert per gebruiker. Als u vragen heeft over uw sms-abonnement of data-abonnement, neem dan contact op met uw draadloze provider. U kunt de sms-dienst op elk moment opzeggen.
  4. Aanmelden. Zodra u zich heeft aangemeld, wordt shortcode 801801 gebruikt om meldingsberichten naar u, de aangemelde gebruiker, te sturen.
  5. Annuleren. Om te annuleren, sms je "STOP" naar 801801. We zullen reageren met een enkel sms-bericht om te bevestigen dat je bent afgemeld. Hierna ontvangt u geen sms-berichten meer van ons.
  6. Bijstand. Als u op enig moment hulp nodig heeft met onze Text-to-Give-service, kunt u "HELP" sms'en naar 801801 voor een kort hulpbericht. We zullen reageren met instructies over hoe u onze dienst kunt gebruiken en hoe u zich kunt afmelden. U kunt ook contact opnemen met onze speciale Text-to-give-ondersteuningslijn op +1 (201) 380-0724 of een e-mail sturen naar [email protected] . U kunt ons privacybeleid hier bekijken.