Celebrating Cultural Diversity Day

About United World Initiative

United World Initiative (UWI) empowers high school and college students to better themselves and, through that, become agents of positive social change, regardless of their socio-economic backgrounds and geographical locations. Inspired by the notion that education can be a force to unite people, nations, and cultures for peace and a sustainable future, we organize educational programs to provide students with knowledge, skills, and a support network necessary for their academic and professional success.

 

UWI was founded by a group of Vietnamese UWC alumni who wish to further the outreach and impact of their work. With support from dedicated members and the broader community, UWI organizes programs to assist socially minded students with training and grants, including through its flagship UWC Vietnam enterprise. As a new organization, our first priority is to strengthen our existing scholarship program and future initiatives, and we need your support to make this happen! 


Goal

Our fundraising goal for this campaign is $1,000 per month in recurring donation, or $12,000 per year. This money will be spent on these following purposes: 

 • Staff salary

 • Grants for potential social projects led by UWC Vietnam students/alumni or Headway project participants

 • Logistics for the annual UWC scholarship selection in Vietnam

 • Logistics for other project activities (Headway project, Orientation camp, Promotion and Outreach,...) 

 • Top up scholarship for students with disadvantaged backgrounds.

Activities report


For more information on our current project and what we have done in the last year, please consult here this report.

Về United World Initiative

United World Initiative (UWI) mong muốn khuyến khích học sinh trung học và đại học phát triển bản thân và trở thành nhân tố mang lại thay đổi tích cực cho xã hội, bất kể các em đến từ đâu và có hoàn cảnh như thế nào. Lấy cảm hứng từ quan điểm rằng giáo dục là động cơ để đoàn kết con người, quốc gia và nền văn hóa để hướng tới hòa bình và tương lai bền vững, chúng tôi tổ chức các chương trình giáo dục nhằm trang bị cho học sinh/sinh viên kiến thức, kỹ năng và những cố vấn cần thiết cho sự thành công trong học tập và cũng như sự nghiệp.

 

UWI được thành lập bởi 1 nhóm cứu học sinh Việt Nam theo học tại UWC với mong muốn lan tỏa giá trị UWC và những tác động một cách rộng rãi hơn. Với sự hỗ trợ từ các thành viên tâm huyết và cộng đồng, UWI tổ chức các chương trình để hỗ trợ các học sinh/sinh viên có quan tâm tới xã hội tiếp cận với các khóa tập huấn và nguồn tài trợ cần thiết. Là một tổ chức mới, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đẩy mạnh chương trình học bổng sẵn có và những sáng kiến trong tương lai. Để làm được điều đó, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ bạn!


Mục tiêu

Mục tiêu gây quỹ cho chiến dịch này là $1000 định kỳ mỗi tháng, tương đương với $12,000 mỗi năm. Số tiền này sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

 • Trả lương cho nhân sự

 • Tài trợ cho các dự án xã hội của các học sinh/cựu học sinh UWC và dự án Headway

 • Công tác hậu cần cho Kỳ tuyển chọn hàng năm của UWC Việt Nam

 • Hậu cần cho các hoạt động dự án khác (dự án Headway, Trại hè định hướng, các hoạt động truyền thông,...)

 • Tăng mức học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo hoạt động

Để biết thêm thông tin về những dự án chúng tôi đã và đang triển khai trong năm qua, hãy tham khảo báo cáo này.

Choose amount Information Payment
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
$
Choose your country
  Choose your state / province
   Please fix the errors above.
   CVC CodeThe 3-4 digits on the back of your credit card
   Enter the Zip/Postal code for your credit card billing address
   Donate from your bank using Plaid, a secure and encrypted bank transfer service.

   You can log in to edit your recurring donation any time