Donate to Aztag Daily

$13,038

Raised

Donations

$20,000

Goal

Support our newspaper with a contribution of any size

In light of Lebanon’s current critical situation, Aztag needs its Diasporan readers’ help and contribution. Donate now to ensure the continuity of Aztag's publication.


Ձեր Նիւթական աջակցութեամբ մասնակցեցէ’ք Ազդակի կայքի աշխատանքներուն։

Լիբանանի ներկայ դժուար պայմաններուն մէջ Ազդակ կարիքը ունի իր արտասահմանի ընթերցողներուն օժանդակութեան։ Նուիրատուութեամբդ մասնակցիր ԱԶԴԱԿ-ի հրատարակութեան անխափան երթին։

Choose amount Information Payment
A donor account is created automatically for recurring donations. Account setup info will be emailed to you.
You can log in to edit your recurring donation any time
USD$
Choose your country
    Choose your state / province
      Please fix the errors above.